Natali Pharm

Դեղատունը բաց է ամեն օր` 09:00-23:00


Հետադարձ կապ`
Հեռ` +37410-773129
Հասցե` Երևան, Սեբաստիա փող., շենք 125

Հեռ` +37410-426009
Հասցե`  Երևան, փողոց Bagratunyats, շենք 21-52

Հեռ` +37410-232630
Հասցե` Երևան, Կոմիտասի պող., շենք 63

Հեռ`+37410-231634
Հասցե` Երևան, Ազատության պող., շենք 25

Հեռ`+37410-464151
Հասցե` Երևան, փողոց Artashisyan, շենք 86/1

Հեռ`+37410-226561
Հասցե`  Երևան, Բաղրամյան պող., շենք 58-80

Վեբ Կայք`www.natalipharm.am